گواهینامه ها

                                      

امکانات آزمایشگاهی

آزمایشگاه فوم
انواع اسفنج های ساده و صنعتی و نسوز با دانسیته های متنوع
اسفنج صنعتی دیرسوز
اسفنج صنعتی نسوز
کد 201کد 202
اسفنج صنعتی
اسفنج صنعتی
کد 203
کد 204
اسفنج صنعتی
اسفنج صنعتی
کد 205
کد 206
اسفنج صنعتی
اسفنج صنعتی
کد 207
کد 208
اسفنج صنعتی
اسفنج صنعتی
کد 209
کد 210