گواهینامه ها

                                      

امکانات آزمایشگاهی

آزمایشگاه فوم
انواع فیلترهای اسفنجی با مش بندی متنوع
فیلتر اسفنجی
فیلتر اسفنجی
کد 101کد 102
فیلتر اسفنجی دانه درشت
فیلتر اسفنجی دانه درشت
کد 103
کد 104
فیلتر اسفنجی دانه درشت
فیلتر اسفنجی دانه درشت
کد 105
کد 106
فیلتر اسفنجی
فیلتر اسفنجی دانه ریز
کد 107
کد 108
فیلتر اسفنجی دانه درشت
فیلتر اسفنجی دانه درشت
کد 109
کد 110
فيلترهاي بلندگو (باند) خودرو
فیلتر اسفنجی دانه درشت
کد 111
کد 112